آشنایی با مدیران و اعضاء

علی سلماسی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره


علیرضا طاهری

رئیس هیئت مدیره


محسن رازقی

مدیر بازرگانی و عضو هیئت مدیره


ارتباط سریع با مدیران