آشنایی با مدیران و اعضاء

علی سلماسی

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

989981444545+


علیرضا طاهری

مدیر بازرگانی و رئیس هیات مدیره


محسن رازقی

مدیر بازاریابی و عضو هیات مدیره


ارتباط سریع با مدیران